top of page
Home-Button_edited.png

عضویت

تکرارها

بنگر به ما دیوانگان ، بیمارها ، بیمارها

نه دَه ، نه صد ، بس بیشتر ، بسیارها ، بسیارها


بر ما نگر چون می‌کشیم اینسان قفس بر فکر خود

عمری اسیر محبس رفتارها ، پندارها


ماییم کز ما یک دِهِ ویرانه آبادان نشد

همواره بر دوش بشر سربارها ، سربارها


بر سفره آیندگان یک عمر خوش بنشسته‌ایم

بفروختیم این خانه و انبارها ، انبارها


از جیبِ آن بیچارگان سرخ و سفید و فربه‌ایم

اینگونه روفق دارد این بازارها ، بازارها


دزدان ز هر سو می‌بَرَند و شیخ فتوا می‌دهد

مشکل حجاب است و زنا ، دیدارها ، دیدارها


ما نسلِ ایران سوخته ، نسلِ دهان بردوخته

زین ننگ در آزارها ، از عمرها بیزارها


کوس فراموشی ما گوش فلک را کر کند

این خرفها باید شود تکرارها ، تکرارها


کامران تندر



0 views0 comments

Comments


bottom of page