top of page
Home-Button_edited.png

عضویت

حال وطن


بوی جنگ و بوی خون و سوختن

آتش دیوانگی افروختن


صحبت از نفرت تباهی ، مردگی

کودکان را اضطراب آموختن


کشتن پروانه‌های کاغذی

لب به لبهای قلمها دوختن


پاره‌ای نان را به خون آمیختن

عضوها ، ناموسها بفروختن


شک بر عدل و بر وجود بار الاه

کینه‌ها در دل ازو اندوختن


تا به دست مرد دین قدرت بود

باش تا بدتر شود حال وطن

باش تا بدتر شود حال وطن


کامران تندر

 


0 views0 comments
bottom of page