top of page
Home-Button_edited.png

عضویت

Insanity جنون

Music by Kamran Thunder

کاری از کامران تندر


این کیست که در پشت این نقابهای دروغین قضاوتها را به نظاره نشسته است؟ آیا همین چشم و دهان و گوش و بینیست یا واقعیتی ورای این نقش دیوار است؟ آیا هرچه رنگش بیشتر ، معرفت ، سواد و هنرش افزونتر است؟ ... و چه سهل حتی روشنبینترین افراد فریب ظاهر را میخورند و بر اساس چهارچوبهای از پیش تعریف شده خود ، او را قضاوت می‌کنند ... و در پشت این صورتکها او تنهاترین است. چرا که هیچگاه کسی نخواست خود راستین او را لمس کند و آنی را دید و ساخت و بر او تحمیل کرد که خود می‌خواست. این قصه من نیست. قصه خود خود انسان است. قصه یکایک ماست. خود تو هستی. قصه خود توست که جامعه تو را در سلولی دلگیر اسیر کرده است و نمی‌گذارد که در هوای آزادی نفسی بکشی. تویی که هم اینی و هم آن ، ولی امروز در دلتنگی این گرفتاری. چشمها را بشوییم و جور دیگر ببینیم. نقابها چگونگی ما را تعیین نمی‌کنند. قدری یکدیگر را پشت هر نقابی که هستیم بفهمیم و دوست داشته باشیم ... چرا که همگی ما از قبیله انسانیم.


کامران تـنــدر

2 views0 comments
bottom of page